Tuloksellista toiminnan kehittämistä

ESE-konserni pääsi vuonna 2017 budjetoitua parempaan tulokseen ja teki parhaan tuloksensa
sitten vuoden 2011. Tämä saatiin aikaan erityisesti voimalaitoksen tulosparannuksen avulla, jonka
takana on suurelta osin vuonna 2016 käyttöön otettu kaukolämpöakku. Se on osoittautunut
tuottavaksi investoinniksi, koska se on mahdollistanut voimalaitoksen kaikkien kolmen kattilan
käytön optimoinnin huolellisen ajosuunnittelun avulla. Laitoksen toiminnan kehittämisessä on ollut
mukana koko henkilöstö.

Kesällä 2017 asennettiin lisäksi Pursiala 2 -kattilaan reduktioajomahdollisuus. Toimenpiteillä on
saatu pienennettyä tappiollista lauhdesähkön tuotantoa sekä vähennettyä polttoaineenkäyttöä,
mikä myös näkyy tuloksessa.

Luopuminen omasta sähkönmyynnistä

Merkittävä tapahtuma vuonna 2017 oli, kun ESE siirsi vuodesta 1900 harjoitetun sähkönmyynnin
liiketoimintakaupalla uuteen Lumme Energia Oy:hyn, joka perustettiin yhdessä Suur-Savon Sähkö
Oy:n kanssa. Järjestely tehtiin, koska sähkönmyynnin kilpailu on kiristynyt ja suuremmalla toimijalla
katsotaan olevan paremmat edellytykset vastata näihin haasteisiin. Haluja samansuuntaiseen
kehitykseen on nähty myös muualla Suomessa eli on ennakoitavissa, että sähkönmyyjien määrä
Suomessa tulee vähenemään ja toiminta keskittyy yhä suuremmille toimijoille paikallisten
sähkönmyyjien sijaan.

Uusia toiminta-alueita

ESEssä on haettu aktiivisesti liiketoiminnan kasvua uusiutuvien energioiden alueilta. Vuonna 2017
ESE tuotteisti aurinkopuolelle Foremica -tuotteen, jonka avulla asiakas voi säädellä kiinteistönsä
sähkökuormaa, sekä Spector 8760-tuotteen, jolla voidaan operoida aurinkopuistoja. Myös laajat
aurinkopaneeliprojektit saivat jatkoa, kun ESE rakensi Mikkelin Pitkäjärvelle oman Sun
Mikkeli -aurinkopuiston, jonka tuotto ohjataan hyväntekeväisyyskohteisiin.
Tytäryhtiö BioHauki Oy:n tuotanto käynnistyi alkukesästä 2017, ja syksystä lähtien Mikkelin Graanin
tankkausasemalla on tankattu Haukivuorella tuotettua biokaasua. ESE on hankkinut käyttöönsä 6
kaasuautoa.
Kaukolämpö toteutti vuonna 2017 ensimmäisen kylmäratkaisunsa Saimaa Stadiumille. Tämä on
nähty tärkeäksi lisäpalveluksi, jonka tarjoaminen parantaa kaukolämmön kilpailukykyä.

ESE-Verkko Oy

ESE-Verkko Oy:n siirtomäärä pysyi edellisvuosien tasolla ollen 337,5 GWh. Verkkoalueella oli jälleen
vähän sähkönsiirron keskeytyksiä. Yhteensä niitä kertyi noin 13 min/asiakas (14,5 min vuonna 2016).
Keskijänniteverkosta on nyt maakaapelia 61 %, ja asemakaava-alueiden keskijänniteverkko on
kokonaan kaapeloitu vuoden 2020 loppuun mennessä.
Energiaviraston valvoma sallitun tuoton laskenta osoitti ESE-Verkon osalta vuoden 2016 lopussa
alituottoa 972 400 euroa. Vuoden 2017 hinnankorotuksella tätä alituottoa on nyt pienennetty.

Vuodesta 2018

Vuonna 2018 on tuotu markkinoinnissa vahvasti esille sitä, että ESE aloitti kaukolämmön tuotannon
60 vuotta sitten.
Alkuvuosi 2018 on sisältänyt hyvin pakkaskausia, joten ennuste on, että konserni saavuttaa
budjetoidun tuloksensa. Myös sähkön hinnassa on ollut alkuvuoden aikana pientä nousua.

Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys

2017 2016 2015
Liikevaihto 48,4 milj. euroa 51,3 milj. euroa 49,2 milj. euroa
Liikevoitto 6,8 milj. euroa 5,3 milj. euroa 4,0 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,4 milj. euroa 3,2 milj. euroa 1,6 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto % 5,2 % 4,7 % 3,8 %
Omavaraisuusaste % 18,0 % 17,7 % 20,4 %
Oman pääoman tuotto % 12,4 % 8,3 % 5,7 %
Korolliset pitkäaikaiset velat 96,1 milj. euroa 97,5 milj. euroa 81,9 milj. euroa
Investoinnit 17,5 milj. euroa 16,6 milj. euroa 7,1 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,9 1,5 1,0
Liikevaihto/ työntekijä 0,440 milj. euroa 0,475 milj. euroa 0,473 milj. euroa
Taseen loppusumma 160,0 milj. euroa 159,4 milj. euroa 140,7 milj. euroa
Sähkön myynti GWh 206 GWh 258 GWh 265 GWh
Kaukolämmön myynti GWh 393 GWh 393 GWh 355 GWh
Sähkön siirto GWh 338 GWh 342 GWh 333 GWh
Tuloutus Mikkelin kaupungille
osinkoina ja lainankorkoina noin 4,2 milj. euroa noin 4,2 milj. euroa noin 4,2 milj. euroa

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Karppanen GSM 040 535 9999
ESEn vuosikertomus on luettavissa osoitteessa: https://ese.fi/fi-fi/ese-konserni/julkaisut/67/