Sähkön hinnan muodostuminen

Verkkopalvelumaksu muodostuu perusmaksusta, energiamaksusta ja energiaverosta

VERKKOPALVELUmaksu

Verkkopalvelumaksu muodostuu perusmaksusta ja siirtomaksusta. Lisäksi laskussa peritään energiavero (sähkövero).

ENERGIAvero

ESE-Verkko kerää kaiken energiaveron ja tulouttaa sen edelleen valtiolle. Tämä näkyy merkittävänä osana ESE-Verkon laskuissa. Energiaveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96).

Veroluokan I veroa maksetaan sähköstä, joka käytetään esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, julkishallinnoissa sekä palvelutoiminnassa.

Veroluokan II piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumaton tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Veroluokan II asiakkaiden tulee rekisteröityä Verohallinnon ylläpitämään valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet.

Vastuu oikeasta sähköveroluokasta tai veroluokan muutoksen ilmoittamisesta on asiakkaalla. Jos asiakas on ollut toimintaansa nähden väärässä sähköveroluokassa, sähkövero-oikaisu (hyvitys tai jälkiverotus) voidaan tehdä takautuvasti kuluvan ja kolmen edellisen vuoden osalta.

Sähkövero 1.1.2015 alkaen

Veroluokka 1: 2,79372 snt/kWh, sis. alv 24 %
Veroluokka 2: 0,87172 snt/kWh, sis. alv 24 %

Sähkövero 1.1.2021 alkaen

Veroluokka 1: 2,79372 snt/kWh, sis. alv 24 %
Veroluokka 2: 0,07812 snt/kWh, sis. alv 24 %

Veroluokan muutos

Sähkön toimittamiseksi veroluokalla II käyttäjän on annettava verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus. Alla olevista linkeistä käyttäjä voi tarkistaa, onko sen toiminta veroluokkaan II oikeuttavaa. Asiaa voi tarvittaessa tiedustella Verohallinnon valmisteveroneuvonnasta p. 029 497 154.

Vakuutus ESE-Verkolle tulee tehdä kirjallisesti oheisella lomakkeella. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan ESE-Verkolle joko sähköpostilla eseverkko@ese.fi tai postitse ESE-Verkko Oy, PL 166, 50101 MIKKELI.

​​​​​​​Sähköveron oikaisu

Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmea edeltävältä kalenterivuodelta. Ennen vuotta 2021 käytetystä sähköstä oikaisua haetaan ESE-Verkolta täyttämällä vakuutuslomake. Vuoden 2021 alusta oikaisua haetaan suoraan Verohallinnolta OmaVero-palvelusta.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus
Mikrovoimalaitokset, joiden nimellisteho on enintään 100 kVA, jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle.

Lisätietoa sähköverosta ja toimialojen luokituksista

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
Vero.fi / Sähkön verotus
Tilastokeskuksen toimialaluokitus
Yleisen ryhmäpoikkeuasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa