Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Etelä-Savon Energia Oy
ESE-Verkko Oy
ESE-Tekniikka Oy

Yhteystiedot

Vuorikatu 19, Vuorikatu 21,
50100 Mikkeli

puh. (015) 1951

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marika Saksa

PL 166
50101 Mikkeli
Puh. 044 735 3794
Sähköposti: ese@ese.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ESE-konsernissa käytetään yhteistä asiakastietojärjestelmää. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ESE-konsernin liiketoimintaan liittyen:

 • asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen
 • palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ja tarjoaminen


Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ESE-konsernin palvelutoimittajille, joiden kanssa on sovittu ESE-konsernin asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien palveluiden hoitamisesta. Palvelutoimittajilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisa tietosuoja- ja salassapitäsäädösten noudattamista.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityneeseen henkilöön liittyviä tietoja:

 • perustiedot (kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, Y-tunnus, asiakasnumero, ja käyttöpaikkanumero
 • yhteyshenkilöitä koskevat tiedot
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • laskutukseen ja maksamiseen liittyvät tiedot
 • sopimuksiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot
 • sähkön kulutusta koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan:

 • rekisteröityneeltä itseltään
 • muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella
 • ESE-konsernin yhtiöiltä


Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ESE-konsernin ulkopuolelle muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialan ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille ja viranomaisille.

8. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B. ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus.)

Sähköisessä muodossa olevat tiedot tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.
Tietoihin on käyttöoikeus vain ESE-konsernin palveluksessa olevillä henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään sekä asiakkailla omien tietojensa osalta.
ESE-konserni edellyttää henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneiltaan asiakastietojen salassapitoa.

10.Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa, peritään niiden antamisesta kohtuullinen korvaus. Tarkastuspyyntöön vastattaessa huomioidaan sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevan valtioneuvoston asetuksen säännökset sähkönkulutustietojen luovuttamismuodosta.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia ESE-konsernia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.